Příčiny                                   poruch

Co se týče konstrukce a funkce, je turbodmychadlo navržené pro servisní životnost motoru. Většina turbodmychadel se neporouchá z důvodu překročení jejich životnosti (např. překročení meze únavy dynamicky namáhaných součástí), ale z důvodu nestandardních pracovních podmínek jednotlivých turbodmychadel. Proto velmi důležitým krokem při výměně turbodmychadla je zjištění příčiny selhání původního, před tím než se namontuje nové - repasované. Při nesplnění tohoto doporučení hrozí opakování závady, nezřídka ihned po namontování následném startu. Tato technická informace shrnuje typické scénáře poškození a osvětluje jejich možné příčiny. Informace jsou doplněny tipy, jak se do budoucna podobného poškození vyvarovat.

1. Znečištěný motorový olej

Nečistoty, karbon, palivo, voda, zbytky spalování, nebo vzájemné obrušování styčných kovových ploch mohou znečistit olej. I nejmenší částečky v oleji mohou způsobit vážné poškození turbodmychadla, aniž by byly zachyceny olejovým filtrem. 

Příčiny
 • jsou překračovány servisní intervaly, olejový filtr už dále nemůže dostatečně odfiltrovat nečistoty z oleje, v tom případě částečky nečistot proniknou skrze otevřený překlenovací ventil (bypass valve) olejového filtru do motorového olejového rozvodu
 • motor pracuje se zaneseným olejovým filtrem, malé drsné částečky nemohou být z oleje odfiltrovány
 • poškozené těsnění hlavy válců, do olejového systemu se dostane voda a zředí olej, jeho mazací kapacita je tak snížena motor byl opraven, ale nebyl náležitě před montáží vyčištěn (motorová vana), špína bude v motoru ještě předtím, než půjde opět do provozu
 • pokud je předmětem opotřebení motor, nečistoty vzniklé z opotřebení nových dílů (zpravidla při GO motoru) - většinou kovové, také naleznou svou cestu do turbodmychadla skrz olejový rozvod
 • pokud se v motoru objevují chyby spalování, nespálené palivo může skončit v oleji a výrazně tak negativně ovlivní mazací kapacitu olej


Důsledky

 • i nejmenší nečistoty v oleji způsobují rýhy v ložiscích, těsnící - pístní kroužky v turbodmychadle se mohou silně opotřebovat a tím nemohou nadále správně těsnit turbodmychadlo, olej se dostává na stranu ložiskové skříně, což značí zvýšenou spotřebu oleje
 • vůle ložisek rotorové soustavy se zvyšuje z důvodu opotřebení pouzder, to vede k rozkmitání hřídele rotoru způsobuje, že se dostane do kontaktu s turbínovou skříní = totální destrukce turbodmychadla
 • na axiálním ložisku jsou rozpoznatelné rýhy a známky tření
 • hřídel rotoru vykazuje jasné známky opotřebení na styčných ložiskových plochách

Prevence před poškozením 

 • vždy dodržet servisní intervaly dle doporučení výrobce - dle nás nejlépe každých 10 tis. km
 • instalovat vždy jen olejové filtry vysoké kvality určené pro jednotlivá vozidla
 • používat pouze motorové oleje vysoké kvality určené výrobcem dané specifikace vozidla nebo motoru

2. Nedostatečné mazání

Nedostatečné mazání je jedno z nejčastějších příčin selhání turbodmychadel. Pokud turbodmychadlo není dostatečně zásobováno olejem, během velmi krátké doby se objeví poškození. Toto je zapříčiněno velmi vysokými otáčkami turbodmychadla.(až 280.000 ot/min).

Příčiny

 • hladina oleje v motoru je obecně příliš nízká - výsledkem je, že se nejenom motoru, ale i do středu turbodmychadla nedostává tlakové mazání a chlazení oleje
 • používaný olej není dostatečně odolný teplotám, což vede ke zvýšené karbonizaci
 • při rychlé jízdě nebo dálničním tempu, např. když se sjede k benzínce a ihned po té se vypne motor, tak hřídel motoru se stále ještě točí, někdy jsou to i minuty a v tento moment už není tato rotující hřídel dále tlakové mazaná motorovým olejem. Což má za následek postupné i vážné přidírání kluzného ložiska.
 • pokud byl studený motor přiveden do vysokých otáček a zatížení okamžitě po startu, je zde riziko, že přívod oleje do turbodmychadla dosud není dostatečný a tím se dojde ke stržení olejového filmu na funkčních plochách ložisek
 • pokud se do rozvodu oleje dostanou cizorodé látky jako je špína nebo zbytky těsnění/tmelu,může se ucpat přívod oleje do turbodmychadla

Důsledky

 • zvětšení vůle na kluzném ložisku
 • kontakt turbínového a dmychadlového kola se skříněmi - totální destrukce turbodmychadla

Prevence před poškozením

 • používání předepsaného oleje dané specifikace
 • kontrola mazacího tlaku
 • výměna trubky přívodu oleje
 • nepoužívání tekutých těsnících tmelů na přírubách turbodmychadla, používání originálních těsnění
 • vždy po delší rychlejší jízdě nechat motor běžet na volnoběh 1 - 3 minuty

3. Poškození cizím předmětem

Pokud se do vstupního nebo výstupního hrdla skříní dostanou cizorodé látky, jako je prach, písek, šrouby, části pístních kroužků, ventilů, vent. sedel nebo zbytků lopatek z předchozího turodmychadla, obvykle to povede k naprostému selhání turbodmychadla kvůli velmi vysokým rychlostem proudění vzduchu (spalin). 

Příčiny

 • vniknutí částí ventilu, ventilového sedla, pístních kroužků, výfukových svodů (zvláště u svařovaných), tyto části se dostávají do kontaktu s rozváděcími lopatkami (VTG jednotky) a turbínovým kolem
 • nasátí nečistot přes protržený, znečištěný nebo špatně nasazený vzduchový filtr, nebo prasklou (případně spadlou) hadici sání
 • nedůsledné odstranění zbytků předešlého turbodmychadla (kousky lopatek) v sání a mezichladiči (intercooleru), zapomenutí drobné montážní součástky v sání
 • v zimě se v sacím traktu může kvůli kondenzaci tvořit led, který může nasát kompresní kolo

Důsledky

 • cizí předměty z motoru nebo ze sběrného výfukového potrubí poškodí lopatky turbínového kola na vstupním průměru, což významně ovlivní účinnost turbodmychadla (ztráta výkonu)
 • rozváděcí lopatky vedení spalin (jednotky VTG) se poškodí a ohnou , což vede k výrazné ztrátě energie
 • cizí předmět v přívodu vzduchu zapříčiní poškození dmychadlového kola , lopatky se mohou zcela opotřebit, navíc se může poškodit sací hrdlo kompresorové skříně
 • zmrznutím kondenzátu ve vstupní části se může poškodit dmychadlové kolo 

Prevence před poškozením

 • zajistit těsnost sacího traktu
 • po práci na sacím traktu vždy ověřit, zda tam nezůstaly žádné uvolněné části
 • vzduchový filtr musí být vyměněn dle doporučení výrobce, kryt vzduchového filtru stejně jako cesta přiváděného vzduchu by měly být vždy vyčištěny odsátím

4. Překročení rotační rychlosti - otáček za minutu

Součástky nainstalované v turbodmychadle jsou navrženy na určený rychlostní rozsah. Pokud je tento rozsah překročen, během okamžiku se může objevit závažné poškození turbodmychadla.

Příčiny

 • neodborný chiptuning způsobí překročení maximálních přípustných otáček turbodmychadla
 • rozváděcí lopatky (VTG) vedení spalin se zablokují (z důvodu zakarbonování) v pozici pro nižší rychlosti , pokud se pak zvýší otáčky motoru, turbodmychadlo se dostane do oblasti nadlimitních otáček (pokud správně funguje řídící jednotka - ECU, přepne motor do nouzového režimu
 • chybný actuator (podtlakový nebo elektrický)
 • špatně nastavený obtokový ventil 
 • špatné vstřikovací trysky , "bohatá směs"

Důsledky

 • na zadní části kompresorového kola jsou vidět malé praskliny a zhrubnutí struktury (efekt "pomerančové kůry") , materiál (většinou hliník) se trvale poškodil kvůli velkým odstředivým silám při vysokých rychlostech, vnější průměr kola se zvětšuje
 • pokud se rychlosti dále zvyšují, kolo kompresoru se může dostat do kontaktu s dmychadlovou skříní a nebo se rozlomí 
Prevence před poškozením

 • neprovádět zásahy na regulaci turbodmychadla
 • na určitý motor instalovat předepsané turbodmychadlo - může mít stejnou zástavbu, ale zcela odlišné termodynamické vlastnosti
 • po vysoké námaze, jako je jízda při plné zátěži, musí být motor vždy ochlazen při mírnějších otáčkách
 • u tuningových aplikací používat hybridní turbodmychadla , případně frézovaná kompresorová kola

5. Poškození z důvodu příliš vysoké teploty výfukových plynů

Každé turbodmychadlo je navrženo pouze na určený teplotní rozsah. Pokud je tento rozsah překročen opakovaně překračován, turbodmychadlo může selhat ve velice krátké době.

Příčiny

 • po úpravě programu řidicí jednotky došlo k nárůstu spalovacích teplot
 • v motoru se objevily chyby v hoření směsi
 • špatné časování ventilů- špatný výplach motoru, hoření ve sběrném potrubí
 • motor byl opakovaně vypnut ihned po zátěži (za vysoké teploty)

Důsledky

 • praskliny na turbínové skříni
 • degradace materiálu turbínové skříně - olupování na vnitřním kanálu přívodu spalin, které mohou poškodit turbínové kolo
 • "drolení" litinové části turbínové skříně
 • zanesení trubky přívodu oleje karbonem  nebude turbodmychadlo dostatečně zásobeno motorovým olejem (viz. kap. 2 "Nedostatečné mazání")

Prevence před poškozením

 • odborný chiptuning
 • správné seřízení motoru
 • po provozu v plné zátěži musí být motor vždy ochlazen při volnoběžných otáčkách

Chcete nás kontaktovat?